Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.10.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

Zławieś Wielka, dnia 17 lipca 2018 r.

BD.6733.10.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.), oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak BD.6733.10.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV z wymianą jednostki transformatora, na działkach o nr ewid. 475/6, 475/7, 475/8, 475/9, 475/10, 475/11, 475/12, 475/13, 475/14, 475/15, 475/16, 475/17, 475/18, 475/19, 475/20, 475/21, 475/22, 475/23, 475/23, 475/24, 475/25, 475/26, 475/27, 475/28, 475/29, 475/30, 475/31, 475/32, 475/33, 475/34, 475/35, 475/36, 475/37, 475/38, 475/39, 475/40, 475/41, 475/42, 3229/15, 489/3, 477/5 położonych w miejscowości Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian