Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.1.2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 20 lutego 2019 r.

BD.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c Dn 63 na działce 48/3 w miejscowości Rozgarty, gm. Zławieś Wielka na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią Jadwigę Kaniewską zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian