Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6620.12.2018 z dnia 13 października 2021 r.

Zławieś Wielka, dnia 13 października 2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.12.2018

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j).

Wójt Gminy Zławieś Wielka
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej do zasilenia budynków inwentarskich w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka w związku z przedłożeniem raportu oddziaływania na środowisko przez Pana Roberta Biechowskiego.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora z dnia 07.12.2018 r. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

Wójt Gminy postanowieniem z dnia 24.08.2021 r., znak: RL.6220.12.2018 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu.

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Postanowieniem WOO.4221.182.2021.MD1 z dnia 30.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, (w godz. 8.00 – 14.00) w terminie 30 dni /tj. w dniach 14.10.2021 r. – 15.11.2021 r. włącznie/.

W ww. terminie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. Uwagi i wnioski złożone po upływie 30-dniowego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa.

Informacje

Rejestr zmian