OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2021 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 536/10 w miejscowości Siemoń, gm. Zławieś Wielka”

Zławieś Wielka, dnia 25 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2021

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 536/10 w miejscowości Siemoń, gm. Zławieś Wielka”
Zgodnie z art. 49 i 49a ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 745 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka zawiadamia, że dnia 25 maja 2021 r. postanowieniem:
znak: RL.6220.7.2021 nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
znak: RL.6220.7.2021 z dnia 25 maja 2021 r. zawiesił postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

W trybie art. 10 § 1 k.p.a.strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:15, wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:15.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ w zakładce Środowisko – Decyzje Środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7.

Informacje

Rejestr zmian