OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2019

Zławieś Wielka, dnia 5 sierpnia 2019r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
RL.6220.7.2019

Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) zawiadamiam o:
1. wydaniu w dniu 02.08.2019r. postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – kruszywa naturalnego przewidywanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 264/4 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.
1. zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w tym z:
a) opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,
b) opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
c) opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
d) w/w postanowieniem

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.
Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7 w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 3, w godzinach 8.30 – 14.30.

Informacje

Rejestr zmian