OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2020 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 35/2 obręb Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka”

Zławieś Wielka, dnia 24 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.4.2020
o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka zawiadamia, że dnia 24 maja 2021 r. postanowieniem znak: RL.6220.4.2020 podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 35/2 obręb Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka”, w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę (EKOKLARA Sp. z o.o.) raportu oddziaływania na środowisko.

W trybie art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:15, wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:15.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ w zakładce Środowisko – Decyzje Środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7.

Informacje

Rejestr zmian