OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2019

                                                                Zławieś Wielka, dnia 29 maja 2019r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2019

Na podstawie:

  • 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 t.j.),
  • 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

zawiadamiam o wydaniu decyzji

stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 2,5 ha na terenie działki nr 165 obręb Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej,
ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 8.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian