Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.26.2021 z dnia 12 października 2021 r.

Zławieś Wielka, dnia 12 października 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.26.2021

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RL.6220.23.2019 z dnia 2 marca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego – piasku ze złoża „PĘDZEWO VIII” na działkach nr 127, 128, 129/1 w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka”

Zgodnie z art. 49 i 49a ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 84d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka zawiadamia, że dnia 12 października 2021 r. postanowieniem nr RL.6220.26.2021:

zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia.

W trybie art. 10 § 1 k.p.a.strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:15, wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:15.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ w zakładce Środowisko – Decyzje Środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7.

Informacje

Rejestr zmian