OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.20.2016

Zławieś Wielka, dnia 1 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.20.2016

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Wójt Gminy Zławieś Wielka
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu możliwości produkcyjnych fermy drobiu poprzez wzrost obsady w istniejących 12 kurnikach, w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę (Target Food Sp. z o. o.) raportu oddziaływania na środowisko.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora z dnia 5 października 2016r.
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia, realizację przedsięwzięcia ww instytucje uzgodniły pozytywnie.
Zgodnie z przepisami art. 545 ust. 1 Prawa wodnego, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w których przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy nowego Prawa wodnego od 1 stycznia 2018 r.
W związku z powyższym wystąpiono do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o uzgodnienie raportu oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, (pokój 3, w godz. 8.00 – 14.00) w terminie 30 dni /tj. w dniach 02.07.2019 r. – 31.07.2019 r. włącznie/.
W ww. terminie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. Uwagi i wnioski złożone po upływie 30-dniowego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ w zakładce Środowisko – Decyzje Środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7.

Informacje

Rejestr zmian