OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.19.2016

Zławieś Wielka, dnia 14 sierpnia 2019r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.19.2016

Na podstawie:

  • 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 t.j.),
  • 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

zawiadamiam o wydaniu decyzji

ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie w instalacji chowu drobiu poprzez zwiększenie obsady kurników, przewidzianego do realizacji na działkach nr 160/21 i 160/22, obręb ewidencyjny Czarne Błoto.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią  w siedzibie organu ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek  od godz. 7:00 do godz. 15:15, wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:15, pok. 3.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Informacje

Rejestr zmian