OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.17.2019

Zławieś Wielka, dnia 27 listopada 2019r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.17.2019

Na podstawie:
• art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 t.j.),
• art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
zawiadamiam o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku złoża PĘDZEWO VII, z terenu działek o numerze na działkach nr 118/1, 119/1, 121/3, 121/2, 122/1 w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.
Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej,
ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 8.30 – 14.00.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian