Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436 na dł. 1,921 km”

Zławieś Wielka, 27 października 2016 r.

RL.6220.18.4.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się z:

1) Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 27.09.2016 r., znak N.NZ.40.2.6.6.2016 stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2) Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13.10.2016 r., znak WOO.4240.801.2016.DM.2 stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436 na dł. 1,921 km” – działki nr 321 w obrębie ewid. Łążyn, 11/1 w obrębie ewid. Zarośle Cienkie, 283/3 w obrębie ewid. Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7 w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 7.30 – 14.00

Informacje

Rejestr zmian