OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji RL.6220.20.2016

Zławieś Wielka, dnia 30 września 2019r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.20.2016

Na podstawie:
• art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 t.j.),
• art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamiam o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu możliwości produkcyjnych fermy drobiu poprzez wzrost obsady w istniejących 12 kurnikach na terenie działek o nr ew.: 255/14, 255/17, 255/18, 255/20, 250/4, 256/5, 247/4, 250/3, 255/13, 255/19 obręb Czarne Błoto.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie organu ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:15, wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:15, pok. 3.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian