Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.18.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 24 lipca 2019 r.

BD.6733.18.2019

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu s/c dn 110/90/63PE na działkach nr 107/1, 94/3, 94/11 położonych w obrębie ewid. Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Pana Waldemara Romanowskiego zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian