Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.16.2018 z dnia 24 października 2018 r.

Zławieś Wielka, dnia 24 października 2018 r.

BD.6733.16.2018

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach 489 i 263/1położonych w m. Górsk; jednostka ewidencyjna Zławieś Wielka, na wniosek Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski , zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian