Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.15.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zławieś Wielka, dnia 27 sierpnia 2019 r.

BD.6733.15.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak BD.6733.15.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 130/10, 139/9, 158, 139/8 oraz 102  położonych w obrębie ewidencyjnym Górsk, gm. Zławieś Wielka.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian