OBWIESZCZENIE RL.6220.4.6.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – Budowa elektrowni fotowoltaicznej (działki nr 536 i 534 Rzęczkowo)

Zławieś Wielka, dnia 30 czerwca 2016 r.

RL.6220.4.6.2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

 

       Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353.), zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23.),

zawiadamiam o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na przewidzianych do realizacji na działkach 536 i 534 w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka na wniosek KAMAN Sp. z o.o. (…).

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w jest w Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 7.30 – 14.30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY

JAN SURDYKA

Informacje

Rejestr zmian