OBWIESZCZENIE RL.6220.4.4.2016 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej ( dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo)

Zławieś Wielka, 8 czerwca 2016 r.
 RL.6220.4.4.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 10 § 1 oraz art. 49 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Wójt Gminy Zławieś Wielka
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na przewidzianych do realizacji działkach 536 i 534 w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka został zebrany materiał dowodowy w sprawie i istnieje  możliwości zapoznania się z:
1) Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 19.04.2016 r., znak N.NZ.40.2.6.1.2016 stwierdzającą  brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2) Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2015 r., znak WOO.4240.241.2016.JM.3 stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora z dnia 23 lutego 2016 r. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. /tj od dnia 9.06.2016 r. do dnia 29.06.2016 r. włącznie/
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. Uwagi i wnioski złożone po upływie 21-dniowego terminu ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacje

Rejestr zmian