Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka.

7 lutego 2019 r.

    WÓJT GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XLII/287/2018 z dnia 23 maja 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. (włącznie)  w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka w godz. od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zławieś Wielka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. (włącznie).

 Z UPOWAŻNIENIA  WÓJTA GMINY

 ZASTĘPCA WÓJTA

 KRZYSZTOF RAK

Informacje

Rejestr zmian