Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.

20 sierpnia 2019 r.

    WÓJT GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XLVI/314/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. (włącznie)  w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka w godz. od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka o godz. 12.35.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zławieś Wielka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2019 r. (włącznie).

 WÓJT GMINY

JAN SURDYKA

Informacje

Rejestr zmian