OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.29.2019

 Zławieś Wielka, dnia 11 października 2019 r.

BD.6733.29.2019

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wójt Gminy Zławieś Wielka,

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Zławieś Wielka reprezentowanej przez Panią Joannę Sucharską w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przewodami tłocznymi oraz przepompownią ścieków, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 40/23; 40/24; 39/1; 39/5; 39/6; 39/19; 41/11; 41/20; 48/3; 52/1; 41/18; 39/4; 39/21; 34 ob. ewid. Rozgarty oraz 554 ob. ewid. Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka

Informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w  godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian