Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kv na dz. 143/11, 3232/9, 3232/10 w miejscowości Górsk

Zławieś Wielka, dnia 22 grudnia 2017 r.

BD.6733.28.2017

 OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) Wójt Gminy Zławieś Wielka, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu w imieniu której wniosek złożył pełnomocnik Biuro Projektowo Inżynieryjne Pro-Elektro Przemysław Proczek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, dz. 143/11, 3232/9, 3232/10 w m. Górsk, gm. Zławieś Wielka.

Jednocześnie informuję, że dokumenty zostały przesłane do urbanisty w celu sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka – Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarski Komunalnej w pok. nr 3 na parterze – w godzinach pracy urzędu.

Informacje

Rejestr zmian