Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

8 kwietnia 2021 r.

    WÓJT GMINY

ZŁAWIEŚ WIELKA

 OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka (procedura wszczęta uchwałą nr XXIX/215/2021 z dnia 17 marca 2021 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 5. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w terminie do dnia 4 maja 2021 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

 WÓJT GMINY

 JAN SURDYKA

Informacje

Rejestr zmian