Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania

    WÓJT GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA

23 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz do  sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka (procedura wszczęta uchwałą nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 9. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

WÓJT GMINY
JAN SURDYKA

Informacje

Rejestr zmian