OBWIESZCZENIE nr RL.6220.9.2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zławieś Wielka, dnia 30 września 2019r.

OBWIESZCZENIE nr RL.6220.9.2019
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego z powiększonego złoża PĘDZEWO II, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, na obszarze i terenie górniczym „PĘDZEWO II/1” o powierzchni 13,56 ha z terenu działek o numerze na działce nr 265/1 (część) i 269 w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7 w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 7.30 – 14.00.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ w zakładce Środowisko – Decyzje Środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian