OBWIESZCZENIE nr RL.6220.12.2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Zławieś Wielka, dnia 28 czerwca 2019r.

OBWIESZCZENIE nr RL.6220.12.2019
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.)

zawiadamiam

że na wniosek WestWind ENERGY POLSKA Sp. z o.,o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW , linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń energetycznych, na działce  nr ewid. 214/7 w miejscowości Pędzewo, gm. Zławieś Wielka.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek  od godz. 7:00 do godz. 15:15, wtorek w godz. 8:00 do godz. 16:15.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawies.pl/ w zakładce Środowisko – Decyzje Środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian