O G Ł O S Z E N I E o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.4.2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Zławieś Wielka
  • Wydział:Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Miejsce pracyPraca będzie wykonywana w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7
  • Stanowiskods. gospodarki gruntami.
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-12-07
  • Termin składania dokumentów2018-12-20
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej (pok. nr 20), bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy o gospodarce gruntami, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) kreatywność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) z zakresu gospodarki gruntami:
   a/ gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie lub zarząd,
   b) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
   d) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
   e) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
   f) zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych,
   g) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
   2) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
   3) sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska,
   4) ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
   5) realizacja zadań z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRiD).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPani ......... spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian