O G Ł O S Z E N I E o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SW.2110.3.2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Wydział:Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Miejsce pracyUrząd miny w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7
  • Stanowiskods. ochrony środowiska
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-12-09
  • Termin składania dokumentów2019-12-31
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska” w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej (pok. nr 20), bądź pocztą (decyduje data wpływu do urzędu gminy) na adres: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) obywatelstwo polskie,
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) co najmniej półroczne doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska.
   b) znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) kreatywność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
   b) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym sporządzanie sprawozdań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruPan ........... spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Wykazał się dobrą znajomością przepisów z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian