Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

                                                             Zławieś Wielka, dnia 03.04.2017 rok

Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, iż po analizie procedury konkursowej związanej z naborem na stanowisko głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, stwierdzono iż kandydat nie podał wszystkich istotnych informacji mających wpływ na dokonanie wyboru na stanowisko. W związku z tym nastąpiło unieważnienie wyboru kandydata na stanowisko.

Informuje  również, iż nastąpi kolejny nabór na stanowisko urzędnicze.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
  • Wydział:
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28
  • StanowiskoGłówny Księgowy
  • Wymiar etatu1/2
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-02-01
  • Termin składania dokumentów2017-02-24
  • Sposób składania dokumentówZainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej” w pokoju nr 16 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, bądź pocztą (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka
  • Miejsce składania dokumentówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneobywatelsko polskie,
   • spełnienie jednego z poniższych warunków :
   - posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego i co najmniej 3 - letniego stażu pracy w księgowości,
   - posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego ekonomicznego i posiadanie co najmniej 6 - letniego stażu pracy w księgowości,
   - wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   - posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
   • niekaralność za przestępstwa umyślne,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy.
   • biegła znajomość obsługi komputera i programów,
   • dyspozycyjność,
   •mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,
   • nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweznajomość obsługi programów komputerowych w tym : Płatnik, Bestia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz programu finansowo-księgowego, pakietu Microsoft Office, Excel,
   • znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych,

   • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
   • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
   • kreatywność, zaangażowanie,
   • odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność,
   • wysoka kultura osobista,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie rachunkowości GOPS,
   2. Prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej GOPS,
   3. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników GOPS,
   4. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystyki publicznej,
   5. Opracowanie projektu budżetu, planów finansowych oraz bieżąca analiza realizacji budżetu,
   6. Naliczanie składek ZUS dla poszczególnych pracowników oraz zasiłkobiorców GOPS,
   7. Obsługa programu PŁATNIK dla pracowników GOPS oraz zasiłkobiorców pomocy społecznej,
   8. Obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
   9. Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych,
   10. Obsługa programów i znajomość zagadnień finansowo-kadrowo-płacowych,
   11. Sporządzanie deklaracji, rozliczeń z ZUS, US wynikających z przepisów prawa,
   12. Ewidencja podatków,
   13. Dekretowanie dokumentacji,
   14. Obsługa bankowości elektronicznej,
   15. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
   16. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
   17. Archiwizowanie dokumentów płacowych i ubezpieczeniowych,
   18. Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
   19. Rozliczanie delegacji służbowych i comiesięcznych ryczałtów na przejazdy lokalne,
   20. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
   21. Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem na stanowiska pracy w GOPS,
   22. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika GOPS,
   23. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówBeata Puchalska
  • Uzasadnienie wyboruOceniając kwalifikacje kandydatów, komisja kierowała się posiadaniem kwalifikacji, doświadczeniem zawodowym, odpowiednimi predyspozycjami, umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie wykształcenie, oraz doświadczenie zawodowe jako Główna Księgowa.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian