Kwalifikacja wojskowa

 • Wymagane dokumenty
 1. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną , w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
  3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
 2. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny przedstawia:
  1. dowód osobisty lub inny  dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną , w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa)
 • Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z otrzymanym wezwaniem z Urzędu Gminy Zławieś Wielka lub jeżeli brak wezwania zgodnie z rozplakatowanymi obwieszczeniami.

 • Podstawa prawna

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

 •  Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się do do kwalifikacji wojskowej, w określonym terminie i miejscu.
 • Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie gminy
  obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w  terminie i  miejscu wskazanym przez Wójta Gminy w wezwaniu imiennym lub  w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 • Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 • Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby w określonym terminie i miejscu przed  Wójtem Gminy, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 • Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.
 • Zgodnie z art. 1 pkt.2 ustawy (znowelizowany art. 26 ust. 1c), osoby w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;  osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy, jak również zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawią komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
 • Do kwalifikacji wojskowej wzywane są kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Informacje

Rejestr zmian