Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zławieś Wielka

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej z dnia 28 września 2018 r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Zławieś Wielka

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) przyznaje, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Zławieś Wielka, numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do rady powiatu.

  1. Termin i miejsce losowania:

W dniu 1 października 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Komisji: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej – sala nr 31 /II piętro/ zostaną przyznane, w drodze losowania, numery listom komitetów wyborczych.

  1. Kolejność losowania :
  • w pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Toruniu dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatu Toruńskiego,
  • następnie będą losowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
  1. Tryb przeprowadzenia losowania:
  • do jednakowych kopert zostaną włożone kartki z numerami do wylosowania dla list uprawnionych komitetów, do innych kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych uczestniczących w losowaniu.
  • w jednym pojemniku zostaną umieszczone koperty z numerami, w drugim koperty z nazwami komitetów.
  • osoba wyznaczona ze składu komisji dokona losowania numeru listy, a następnie nazwy komitetu, którego listy będą oznaczone wylosowanym numerem.
  • wylosowany numer i nazwa komitetu zostaną odczytane, a wyjęte kartki z numerem i nazwą komitetu zszyte i stanowić będą dokumentację losowania.
  • z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie stosownego obwieszczenia w siedzibie gminnej komisji wyborczej oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Złejwsi Wielkiej

 (-) Wioleta Barczyńska

Informacje

Rejestr zmian