KLAUZULA INFORMACYJNA dot. zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. Możesz się z nim skontaktować  w następujący sposób : listownie na adres siedziby Urząd Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, 87-134 Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, e-mailowo sekretariat[at]zlawies[dot]pl, telefonicznie 566741311 Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod[at]zlawies[dot]pl
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest wydanie zaświadczenia,
 • 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.
 1. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmiot lub organy uprawnione do ujawnienia im danych, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
 • do 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
 • w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
 1. Podanie Twoich danych:
 • jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
 • jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Informacje

Rejestr zmian