Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcom posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

1) kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kserokopią dokonania opłaty a jego korzystanie (w przypadku zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Zławieś Wielka wystarczy podać numer  zezwolenia);

2) zgodę organizatora imprezy.

Opłaty:     

Opłata za jednorazowe zezwolenia jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

  • 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do  18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
  • 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Rachunek bankowy:

Odbiorca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

BS Toruń O/Zławieś Wielka

21 9511 0000 2005 0025 0320 0001

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j. z dnia 2018.11.14)

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian