III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza III ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

L.p Położe
nie
nieruchomości
Nr dz. Pow.
(ha)
KW Cena
nierucho
mości
z VAT
Wadium Przeznaczenie
1. Gutowo 170/9 0,0910  

TO1T/
000   046849/7

  33.000 3.300 brak planu, wydano
decyzje o warunkach –  zabudowy na
budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący

 

2. Gutowo 170/12 0,0915   33.000 3.300
3. Gutowo 170/14 0,0858   31.000 3.100

Pierwszy przetarg na w/w działki odbył się 17.05.2021 r.

Drugi  przetarg na w/w działki odbył się 13.10.2021 r.

Przetarg odbędzie się 18 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 12.11.2021 r.  (włącznie) i przedłożą dowód wpłaty komisji przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy.
Uwaga!
1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Zławieś Wielka.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Oznaczenie działki do licytacji, której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia  przetargu, przelewem na wskazane konto.
5. Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.
KONTAKT: Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 5, tel. (56) 674 13 47 oraz stronie www. bip.zlawies.pl.
REGULAMIN PRZETARGU

§1

1. Przetargi organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Zławieś Wielka na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań a także na podstawie Uchwały Nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje Komisja Przetargowa, która podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w drodze głosowania, w obecności, co najmniej połowy ustalonego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 2.

1. Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 10.00           
2. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w m.  170/9, 170/12, 170/14, KW nr TO1T/00046849/7.

§3

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/88/1991 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Toruń Nr 33 poz. 227 z 1991 r., zm. publikowana Dz. Urz. Woj. Toruń Nr 36 poz. 280 z 1994 r. obowiązujący na przedmiotowym terenie utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Aktualnie ww. działki nie są  objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zławieś Wielka przyjętego Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/47/2011 z dnia 19 października 2011 r.  ww. działki znajdują się
w terenach oznaczonych symbolem: VR – funkcja podstawowa rolnictwo, funkcja uzupełniająca urządzenia i obiekty służące funkcji podstawowej; zabudowa zagrodowa dopuszczona na podstawie przepisów odrębnych, urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zabudowy zagrodowej. Zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na każdej z w/w działek.
§4.

1. Działki położone w Gutowie mają dostęp do drogi gminnej, nie utwardzonej, brak uzbrojenia w drodze.
2. Ewentualne usunięcie kolidujących z przyszłą zabudową drzew możliwe na wniosek i koszt nabywcy zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.  Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku z przepisami odrębnymi.

§ 5

1. Ustala się następujące warunki i kolejność przetargu.

Lp. Położenie Nr działek
gruntu
Pow.
w (ha)
Nr KW Cena
wywoławcza
z VAT (zł)
Wadium Godz.
przetargu
1. Gutowo 170/9 0,0910 TO1T/000
46849/7

 

33.000 3.300 10.00
2. Gutowo 170/12 0,0915 TO1T/000
46849/7

 

33.000 3.300 11.00
3. Gutowo 170/14 0,0858 TO1T/000
46849/7

 

31.000 3.100 12.00

2. Ustalona w przetargu cena stanowi cenę brutto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

§ 6.

1. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Urzędu Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 12.11.2021 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działki do licytacji, której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.
2. Podmioty które wpłacą wadium w sposób niezgodny z postanowieniami ust. 1, w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
4. Komisja przetargowa w dniu 16.11.2021 r. stwierdzi dokonanie wpłat wadiów na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego konta i sporządzi wykaz osób, które spełniły ten warunek.

§ 7

1. Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić komisji przetargowej:
1) wszyscy: dokument potwierdzający tożsamość t.j. dowód osobisty lub paszport
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność  prawną; wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
3) pełnomocnicy: pełnomocnictwo do  uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( w formie aktu notarialnego);
4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku wspólnego: pisemną zgodę współmałżonka.
2. Nie przedstawienie wymaganych dokumentów wymienionych w ust.1 skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej, osoby im bliskie, lub pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji przetargowej.

§ 8

1. Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienia.
2. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 9.

O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

§ 10.

Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte

§ 11.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 12.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi  w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.

§ 13.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich konto. W przypadku braku pisemnego wskazania – najpóźniej w dniu przetargu – rachunku bankowego, na które ma być dokonany zwrot, wadium zostanie zwrócone na konto, którego wpłynęło (o ile przelew został dokonany z konta bankowego)

§14.

1. Protokół przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Protokół przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§ 15.

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Zławieś Wielka może termin przesunąć.

§16.

1. Nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu   uczestnik, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu aktu notarialnego.
2. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

§17.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustalona w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek   Urzędu Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 przed zawarciem aktu notarialnego w terminie i sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych wyżej wskazane konto.

§18.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

§19

Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

§20.

Dane nieruchomości zostały podane na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości odbyć się może na koszt i wniosek nabywcy.

§21.

Wójt Gminy Zławieś Wielka może z ważnych powodów odwołać przetarg

§22.

1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójt Gminy Zławieś Wielka. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
2. Wójt Gminy Zławieś Wielka rozpatrzy skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
3. Do czasu rozpatrzenia skargi, wstrzymane zostają czynności związane ze zbyciem czynności.   

    • Nr przetargu III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Informacje

Rejestr zmian