II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Zławieś Mała

Wójt Gminy Zławieś Wielka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

L.p. Położenie Nr
działki
Pow. (ha) KW Cena z VAT Wadium Przeznaczenie
1. Zławieś Mała
ul. Topolowa
155/3 0,0900 TO1T/00135197/2 28.800 2.880 Brak m.p.z.p
wydano decyzję o warunkach zabudowy
2. Zławieś Mała
ul. Topolowa
155/5 0,1602 TO1T/00135198/9 51.200 5.120 Brak m.p.z.p
wydano decyzję o warunkach zabudowy

Przetarg odbędzie się 07 listopada 2019 r. o godz. 10.00 (co półgodziny kolejna działka) w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7. W przetargu mogą wziąć udział podmioty,  które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 04 listopada 2019 r. (włącznie) i przedłożą dowód wpłaty komisji przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.
Uwaga!
1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Zławieś Wielka.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Oznaczenie działki do licytacji, do której, uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na wskazane konto.
5. Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.
KONTAKT:  Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 5, Tel. (56) 674 13 47 oraz na stronie WWW.bip.zlawies.pl/przetargi

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2019  z dnia
23.08.2019 r.  Wójta Gminy Zławieś Wielka
II przetarg

REGULAMIN PRZETARGU

 • 1 Przetarg organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Zławieś Wielka na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309,1589, 1716)
  i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (dz. U. Nr 207, poz. 2108)
  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań a także na podstawie Uchwały Nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r.
  w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
  2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje komisja przetargowa, która podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w drodze głosowania, w obecności, co najmniej połowy ustalonego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  §2.1. Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 07 listopada 2019 r. o godz. 10.00  (co pół  godziny kolejna działka)
  2. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w m. Zławieś Mała, stanowiące działki nr: 155/3 o pow. 0,0900 ha, KW TO1T/00135197/2. dz.155/5 o pow. 0,1602 ha, KW TO1T/00135198/9.
  §3 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/88/1991 r. ogłoszony
  w Dz. Urz. Woj. Toruń Nr 33 poz. 227 z 1991 r., zm. publikowana Dz. Urz. Woj. Toruń Nr 36 poz. 280 z 1994 r. obowiązujący na przedmiotowym terenie utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Aktualnie ww. działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zławieś Wielka przyjętego Uchwałą Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2011 r. ww. działki znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: IV.MU – s, dla którego ustala się teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej średnio – intensywnej. Zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Na każdą z działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22.01.2019 r. (stały się prawomocne z dniem 12.02.2019 r.)
  2. Ewentualne usunięcie kolidujących z przyszłą zabudową drzew możliwe na wniosek
  i koszt nabywcy zgodnie z odrębnymi przepisami.

  3. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi.
  §5 Ustala się następujące warunki i kolejność przetargu.

L.p. Położenie Nr
działki
Pow. (ha) KW Cena z VAT Wadium Cena
z WAT
1. Zławieś Mała
ul. Topolowa
155/3 0,0900 TO1T/00135197/2 28.800 2.880 Brak m.p.z.p
wydano decyzję o warunkach zabudowy
2. Zławieś Mała
ul. Topolowa
155/5 0,1602 TO1T/00135198/9 51.200 5.120 Brak m.p.z.p
wydano decyzję o warunkach zabudowy
 1. Ustalona w przetargu cena stanowi cenę brutto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
  §6. 1. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu,
  w formie przelewu na konto Urzędu Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 04 listopada 2019 r. (włącznie). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działki do licytacji, której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.
  3. Podmioty które wpłacą wadium w sposób niezgodny z postanowieniami ust. 1,
  w szczególności, gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
  4. Komisja przetargowa w dniu 05 listopada 2019 r. stwierdzi dokonanie wpłat wadiów na podstawie wyciągu bankowego z w/w konta i sporządzi wykaz osób, które spełniły ten warunek.
  § 7. 1. Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić komisji przetargowej:
  1) wszyscy: dokument potwierdzający tożsamość t.j. dowód osobisty lub paszport
  2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność  prawną; wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
  3) pełnomocnicy: pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( w formie aktu notarialnego);
  4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego: pisemną zgodę współmałżonka na udział w licytacji i odpłatne nabycie  nieruchomości.
  2. Nie przedstawienie wymaganych dokumentów wymienionych w ust.1 skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
  3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, osoby im bliskie, lub pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
  §8 Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem ceny wywoławczej, o kolejne postąpienia.
  2. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  §9. O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.
  §10. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
  §11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  §12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży
  z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.
  §13. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu,  przelewem w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich konto. W przypadku braku pisemnego wskazania – najpóźniej w dniu przetargu – rachunku bankowego, na które ma być dokonany zwrot, wadium zostanie zwrócone na konto, którego wpłynęło (o ile przelew został dokonany z konta bankowego)
  §14.1. Protokół przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
  2. Protokół przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
  §15. Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta
  w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Zławieś Wielka może termin przesunąć.
  §16.1. Nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu  uczestnik, który   przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu aktu notarialnego.
  2. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  §17. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek Urzędu Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 przed zawarciem aktu notarialnego w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.
  §18. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
  § 19.  Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.
  § 20. Dane nieruchomości zostały podane na podstawie informacji z ewidencji gruntów
  i budynków. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości może się odbyć na koszt i wniosek nabywcy.
  § 21. Wójt Gminy Zławieś Wielka może z ważnych powodów odwołać przetarg.
  §22.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Zławieś Wielka. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
  2. Wójt Gminy Zławieś Wielka rozpatrzy skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
  3. Do czasu rozpatrzenia skargi, wstrzymane zostają czynności związane ze zbyciem   nieruchomości.
  • Nr przetargu II ustny przetarg nieograniczony

Informacje

Rejestr zmian