I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Gutowo

Wójt Gminy Zławieś Wielka
ogłasza I ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

L.p. Położenie
nieruchomości
Nr dz. Pow.
(ha)
Księga
wieczysta
Cena
nieruchomości
Wadium Przeznaczenie
1. Gutowo 170/8 0,0857 TO1T/000
46849/7
  25.700 2.570  

brak planu wydano
decyzje o warunkach –  zabudowy
budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący

2. Gutowo 170/9 0,0910 TO1T/000
46849/7
  27.300 2.730
3. Gutowo 170/11 0,0857 TO1T/000
46849/7
  25.700 2.570
4. Gutowo 170/12 0,0915 TO1T/000
46849/7
  27.400 2.740
5. Gutowo 170/14 0,0858 TO1T/000
46849/7
  25.750 2.575
6. Gutowo 170/15 0,0915 TO1T/000
46849/7
  27.400 2.740

Przetarg odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 22 marca 2019 r. włącznie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy.
Uwaga!
1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Zławieś Wielka.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Oznaczenie działki, do licytacji której, uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, przelewem
na wskazane konto.
5. Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.

KONTAKT:  Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 5, Tel. (56) 674 13 47 oraz na www.bip.zlawies.pl

  REGULAMIN PRZETARGU

§1

1. Przetarg organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Zławieś Wielka na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań a także na podstawie Uchwały Nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje Komisja Przetargowa, która podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w drodze głosowania, w obecności, co najmniej połowy ustalonego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§2.

1. Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 10.00     
2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w m. Gutowo stanowiące działki nr: 170/8, 170/9, 170/11, 170/12, 170/14, 170/15, zapisane w księdze wieczystej TO1T/00046849/7.

 §3

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/88/1991 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Toruń Nr 33 poz. 227 z 1991 r., zm. publikowana Dz. Urz. Woj. Toruń Nr 36 poz. 280 z 1994 r. obowiązujący na przedmiotowym terenie utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Aktualnie ww. działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.. Zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy  .polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.

§ 4.

1. Uzbrojenia brak.
2. Ewentualne usunięcie kolidujących z przyszłą zabudową drzew możliwe na wniosek   i koszt nabywcy zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.  Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi.

§5

Ustala się następujące warunki i kolejność przetargu.

L.p. Położenie
nieruchomości
Nr dz. Pow.
(ha)
Księga
wieczysta
Cena
nieruchomości
Wadium Przeznaczenie
1. Gutowo 170/8 0,0857 TO1T/000
46849/7
  25.700 2.570  

brak planu wydano
decyzje o warunkach –  zabudowy
budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący

2. Gutowo 170/9 0,0910 TO1T/000
46849/7
  27.300 2.730
3. Gutowo 170/11 0,0857 TO1T/000
46849/7
  25.700 2.570
4. Gutowo 170/12 0,0915 TO1T/000
46849/7
  27.400 2.740
5. Gutowo 170/14 0,0858 TO1T/000
46849/7
  25.750 2.575
6. Gutowo 170/15 0,0915 TO1T/000
46849/7
  27.400 2.740
  1. Ustalona w przetargu ceny stanowią cenę brutto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

  §6.

1. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu,
w formie przelewu na konto Urzędu Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 22 marca 2019 r. (włącznie). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działki do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.
2. Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z postanowieniami ust. 1,
w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
3. Komisja przetargowa w dniu 25 marca 2019 r. stwierdzi  dokonanie wpłaty wadium na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego konta i sporządzi  wykaz osób, które spełniły ten warunek.

§ 7

1. Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji przetargowej:
1) wszyscy: dokument potwierdzający tożsamość t.j. dowód osobisty lub paszport
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność  prawną; wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu;
3) pełnomocnicy: pełnomocnictwo do  uczestnictwa w przetargu (w formie pisemnej) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości ( w formie aktu notarialnego);
4) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego: pisemną zgodę współmałżonka na udział w licytacji i odpłatne nabycie nieruchomości.
2. Nie przedstawienie wymaganych dokumentów wymienionych w ust.1 skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej, osoby im bliskie, lub pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej.

§8

1. Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz głośne podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem ceny wywoławczej o kolejne postąpienia.
2. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 9.

O rozstrzygnięciu licytacji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny.

§10.

Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte

§ 11.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 12.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał.

§ 13.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone przelewem w wysokości nominalnej, na wskazane przez nich konto. W przypadku braku pisemnego wskazania – najpóźniej w dniu przetargu – rachunku bankowego, na które ma być dokonany zwrot, wadium zostanie zwrócone na konto, którego wpłynęło (o ile przelew został dokonany z konta bankowego)

§ 14

1. Protokół przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.     2. Protokół przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§ 15

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna być zawarta w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu. Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Zławieś Wielka może termin przesunąć.

§ 16

1. Nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu  uczestnik, który   przetarg wygrał zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu aktu notarialnego.
2. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

§ 17

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek   Urzędu Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001  przed zawarciem aktu notarialnego w terminie i sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych wyżej wskazane konto.

§ 18.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

§ 19.

Koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywający.

§ 20.

Dane nieruchomości zostały podane na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości odbyć się może na koszt i wniosek nabywcy.

§ 21.

Wójt Gminy Zławieś Wielka może z ważnych powodów odwołać przetarg

     § 22.

1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Zławieś Wielka. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
2. Wójt Gminy Zławieś Wielka rozpatrzy skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
3. Do czasu rozpatrzenia skargi wstrzymane zostają czynności związane ze zbyciem    nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

    • Nr przetargu I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gutowo

Informacje

Rejestr zmian