Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

Lp. Położenie działki Nr działki Pow. (ha) Cena wywoławcza z VAT Wadium Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w planie  miejscowym
1. Zławieś Mała 178/92 0,0686 42.000 zł 4.200 zł TO1T/000 33530/4 Brak m.p.z.p. w dniu 8.10.2008 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego, gospodarczego oraz garażu
  Przetarg odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy - BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. włącznie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy. Uwaga! 1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Zławieś Wielka. 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 3. Oznaczenie działki, do licytacji której, uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na wskazane konto. 5. Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg. KONTAKT:  Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 5, Tel. (56) 674 13 47 oraz na www.bip.zlawies.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>