Zajęcie pasa na prowadzenie robót w pasie drogowym

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
 • prowadzenie robót na pasie drogowym;
 • umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas robót
 • mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją,
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 • zatwierdzony, przez właściwy organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
 • informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót ( ile metrów pasa drogowego jest zajętego danego dnia z rozbiciem na nr ewidencyjne działek jeśli jest ich  więcej niż jedna)
 • upoważnienie / pełnomocnictwo (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej - Bank Spółdzielczy  nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001  za pośrednictwem Banków bądź Poczty Dodatkowe informacje: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządu dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu. Termin załatwienia sprawy: W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w KPA wymaga się, aby wnioski na umieszczenie urządzenia (naliczenie opłat rocznych) i na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zostały złożone w terminie co najmniej jednego miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka. Odwołanie: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Opłaty: Za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115.) i uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom poz. 2703 z dnia 30 czerwca 2017 r.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>