Zadania własne Gminy Zławieś Wielka

Zadania własne są to zadania przynależne jednostkom samorządu terytorialnego i wykonywane przez jednostki tego samorządu. Są one wykonywane przez samorząd we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, realizowane w ramach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.). Zakres działania i zadania własne gminy określa art. 7, rozdział 2 ustawy.

Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną ,cieplną i gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych,
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni komunalnej i zadrzewień,
 • cmentarzy komunalnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawne
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>