Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Zławieś Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.zlawies.pl oraz https://gm-zlawies-wielka.rbip.mojregion.info. Data publikacji strony internetowej: 01.07.2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.07.2020. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część dokumentów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:
  • ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść;
Część dokumentów nie posiada:
 • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
 • strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
 • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich" (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);
 • po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
 • istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie:
 • brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.
Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego – Urzędu Gminy Zławieś Wielka. Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Zakierska, paulina.zakierska@zlawies.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 674 13 41. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail ug@zlawies.pl. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej znajduje się przy ul. Handlowej 7, 87-134 Zławieś Wielka. Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Handlowej, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek główny posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do korytarza prowadzi podjazd. W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>