Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do udzielenia pełnomocnictwa mają:

  1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w godzinach pracy urzędu. Termin składania wniosków mija w dniu 17 maja 2019 r. (wzór wniosku do pobrania poniżej lub w biurze nr 23 urzędu gminy).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
  2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (wzór zgody do pobrania poniżej lub w biurze nr 23 urzędu gminy,
  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018  poz. 754 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 z późn. zm.).

Do pobrania:

  1. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
  2. zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian