Dowożenie dzieci do szkół

Ogłoszenie nr 550173936-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

Zławieś Wielka: Dowożenie dzieci do szkół OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa  7, 87-134  Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug[at]zlawies[dot]pl, faks 678-09-66.
    Adres strony internetowej (url): www.bip.zlawies.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dowożenie dzieci do szkół
Numer referencyjny  ZP34.271.31.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dowożenie dzieci do szkół” realizacja zadania nastąpi na podstawie projektu stałej organizacji ruchu przyjętej uchwałą Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r. a.Wykaz przystanków określa zał. nr 1 do uchwały Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r. b.Szczegółowe warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Zławieś Wielka określa zał. nr 2 do uchwały Rady Gminy XIV/71/2015 z dnia 30.10.2015r. 2. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania w okresie od 01.09.2018.r do 30.06.2019r, przewożenia dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka. 3. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania przewozu uczniów i ich opiekunów w dniach zajęć lekcyjnych szkół, z wyjątkiem niedziel i świąt. 4. OPIS TRAS PRZEJAZDU: Przewidywana ilość km w ciągu roku szkolnego to około 135866km Trasa: Rzęczkowo – Rzęczkowo przez: Łążyn, Zarośle Cienkie, Pędzewo, Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Skłudzewo 1. Szkoła Rzęczkowo – Droga gminna 2. Rzęczkowo wieś (sklep Ziółkowski)- 4+850 – Droga wojewódzka 546 3. Rzęczkowo wybudowanie 6+100 Droga wojewódzka 546 4. Szkoła Łążyn (Łążyn wieś przy reżimie OSP) 0+143 Droga powiatowa 2004 5. Łążyn wieś skrzyżowanie (pod górą PKS) 0+650 Droga powiatowa 2004 6. Doły Łążyńskie II (przy kanale) 2+100 Droga powiatowa 2004 7. Zarośle Cienkie, szkolny 4+300 Droga powiatowa 2004 8. Zarośle Cienkie II (sklep rębacz) 5+050 Droga powiatowa 2004 9. Zarośle Cienkie I (lis) 6+450 Droga powiatowa 2004 10. Pędzewo I 32+325 Droga krajowa 80 11. Pędzewo II 31+115 Droga krajowa 80 12. Zławieś Wielka (ośrodek) 29+840 Droga krajowa 80 13. Zławieś Wielka (Urząd Gminy) 0+150 Droga wojewódzka 546 14. Zławieś Mała I 1+250 Droga wojewódzka 546 15. Zławieś Mała II 2+385 Droga wojewódzka 546 16. Rzęczkowo skrzyżowanie 3+804 Droga wojewódzka 546 17. Skłudzewo borek 5+700 Droga powiatowa 2002 18. Skłudzewo pętla 4+350 Droga powiatowa 2002 19. Skłudzewo borek Droga powiatowa 2002 20. Szkoła Rzęczkowo Droga gminna Rzęczkowo Trasa I Trasa: Rzęczkowo – Cichoradz przez: Łążyn, Siemoń, Cichoradz 1. Szkoła Rzęczkowo – Droga gminna 2. Rzęczkowo wieś (sklep Ziółkowski) 4+850 Droga wojewódzka 546 3. Rzęczkowo wybudowanie (zięba) 6+100 Droga wojewódzka 546 4. Łążyn wieś skrzyżowanie 0+650(prawego brak) Droga powiatowa 2004 5. Siemoń II 1+000 Droga powiatowa 2003 6. Siemoń I 0+550 Droga powiatowa 2003 7. Siemoń wieś 0+300 Droga powiatowa 2015 8. Siemoń III 4+125 Droga wojewódzka 597 9. Cichoradz 2+720 Droga wojewódzka 597 10. Rzęczkowo 1+204 Droga wojewódzka 597 11. Rzęczkowo wieś 0+050 Droga wojewódzka 597 Rzęczkowo Trasa II Trasa: Zławieś Wielka – Zławieś Mała przez: Pędzewo – Gutowo 1. Szkoła Zławieś Wielka Droga gminna 100141C 2. Zławieś Wielka (ośrodek) 29+770 Droga krajowa 80 3. Pędzewo II 30+930 Droga krajowa 80 4. Pędzewo I 32+280 Droga krajowa 80 5. Pędzewo figurka 0+025,7 Droga gminna 100152C 6. Pędzewo żwirownia 0+545 Droga gminna 100199C 7. Gutowo DG 0+023,5 Droga gminna 100157C 8. Pętla Gutowo 0+739 Droga gminna 100157C 9. Gutowo DG 1+017 Droga gminna 100137C 10. Zławieś Mała topolowa 0+054 Droga gminna 100137C 11. Szkoła Zławieś Wielka Droga gminna 100141C Zławieś Wielka Trasa I Trasa: Zławieś Wielka – Skłudzewo przez: Skłudzewo 1. Szkoła Zławieś Wielka Droga gminna 100141C 2. Zławieś Wielka (Urząd Gminy) 0+150 Droga wojewódzka 546 3. Zławieś Mała I 1+250 Droga wojewódzka 546 4. Zławieś Mała (jaguś) 0+103 Droga gminna 100131C 5. Skłudzewo 0+935 Droga gminna 100131C 6. Skłudzewo przystanek pętla 0+1600 Droga gminna 100131C 7. Skłudzewo 0+901 Droga gminna 100131C 8. Zławieś Mała (jaguś) 0+164,50 Droga gminna 100131C 9. Zławieś Mała (topolowa) 0+406,5 Droga gminna 100130C 10. Szkoła Zławieś Wielka Droga gminna 100141C Zławieś Wielka Trasa II Trasa: Zławieś Wielka – Czarnowo przez: 1. Szkoła Zławieś Wielka Droga gminna 100141C 2. Toporzysko I 28+405 Droga krajowa 80 3. Toporzysko bloki Droga gminna 4. Toporzysko obręb skrzyżowania DK80 0+053 Droga gminna 100122C 5. Toporzysko kolejowa 0+976 Droga gminna 100122C 6. Toporzysko stara szkoła 0+381 Droga gminna 100122C 7. Toporzysko obiekt sakralny figurka – pętla 2+135 Droga gminna 100122C 8. Toporzysko II 27+090 Droga krajowa 80 9. Czarnowo I 25+650 Droga krajowa 80 10. Czarnowo II 24+080 Droga krajowa 80 11. Kamieniec 22+530 Droga krajowa 80 12. Kamieniec 22+430 Droga krajowa 80 13. Czarnowo II 24+020 Droga krajowa 80 14. Czarnowo I 25+590 Droga krajowa 80 15. Toporzysko II 27+030 Droga krajowa 80 16. Toporzysko I 28+320 Droga krajowa 80 17. Szkoła Zławieś Wielka Droga gminna 100141C Zławieś Wielka Trasa III Trasa: Górsk – Stary Toruń przez: 1. Szkoła Górsk Droga gminna 2. Górsk (ośrodek zdrowia) 37+350 Droga krajowa 80 3. Górsk (rest. Leśniczanka) 38+930 Droga krajowa 80 4. Górsk 39+950 Droga krajowa 80 5. Stary Toruń Cedrowa 0+021 Droga gminna 100193C 6. Stary Toruń Szeroka pętla 12+154 Droga gminna 100199C 7. Stary Toruń Szeroka 11+234 Droga gminna 100199C 8. Górsk Nadwiślańska (kościół) 10+167 Droga gminna 100199C 9. Górsk wieś Markiewicza 1+100 Droga powiatowa 2006 10. Górsk 40+020 Droga krajowa 80 11. Górsk (rest. Leśniczanka) 39+050 Droga krajowa 80 12. Górsk (ośrodek zdrowia) 37+430 Droga krajowa 80 13. Szkoła Górsk Droga gminna Górsk Trasa I Trasa: Górsk – Przysiek przez: Czarne Błoto 1. Szkoła Górsk Droga gminna 2. Górsk (ośrodek zdrowia) 37+350 Droga krajowa 80 3. Czarne Błoto Leśna 9+320 Droga powiatowa 2005 4. Czarne Błoto (sklep rębacz) 8+330 Droga powiatowa 2005 5. Czarne Błoto Prosta 0+021,5 (w uchwale prawy) Droga gminna 100177C 6. Czarne Błoto obręb szkoły 0+616,5 (w uchwale prawy) Droga gminna 100177C 7. Cegielnik 0,707,5 Droga gminna 100187C 8. Czarne Błoto 1+659 Droga gminna 100187C 9. Czarne Błoto Pod Dębami 2+641 Droga gminna 100187C 10. Czarne Błoto Wierzbowa 3+343 Droga gminna 100187C 11. Przysiek 43+480 Droga krajowa 80 12. Rozgarty 41+960 Droga krajowa 80 13. Górsk 40+020 Droga krajowa 80 14. Górsk (rest. Leśniczanka) 39+050 Droga krajowa 80 15. Górsk (ośrodek zdrowia) 37+430 Droga krajowa 80 16. Szkoła Górsk Droga gminna Górsk Trasa II

II.5) Główny Kod CPV: 60140000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o.,  ,  Rzęczkowo 48a,  87-133,  Rzęczkowo,  kraj/woj.kujawsko – pomorskie

 

Informacje

Rejestr zmian