Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zławieś Wielka, dnia 16 listopada 2016 r.

RL.6220.18.5.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 60 – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.09.2016 r. /data wpływu 6.09.2016 r./ złożonego przez Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436 na dł. 1,921 km” – działki nr 321 w obrębie ewid. Łążyn, 11/1 w obrębie ewid. Zarośle Cienkie,  283/3 w obrębie ewid. Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka.

UZASADNIENIE

            Dnia 6 września 2016 r. Pan Henryk Dygasiewicz reprezentujący Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436 na dł. 1,921 km” – działki nr 321 w obrębie ewid. Łążyn, 11/1 w obrębie ewid. Zarośle Cienkie, 283/3 w obrębie ewid. Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Przedmiotowa inwestycja dotyczy dróg o łącznej długości ok. 1,921 km.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust 2 ustawy ooś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został on uchwalony.

Zawiadomieniem z dnia 12 września 2016 r. znak: RL.6220.18.1.2016 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomiono strony o planowanym przedsięwzięciu. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu, sołectw Łążyn, Rzęczkowo i Zarośle Cienkie, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.zlawies.pl.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353 ze zm.) pismem znak: RL.6220.18.2.2016 z dnia 12.09.2016 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią znak N.NZ.40.2.6.6.2016 z dnia 27 września 2016 r. /data wpływu: 3.10.2016 r./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią znak: WOO.4240.801.2016.DM.2 z dnia 13 października 2016 r. /data wpływu 17.10.2016 r./ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436 na dł. 1,921 km nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach planowanego przedsięwzięcia brano pod uwagę 3 warianty, tj. wariant „0” oznaczający brak realizacji przedsięwzięcia, wariant „1” czyli doraźny remont istniejącego odcinka obejmujący tylko niezbędne prace utrzymaniowe w celu powstrzymania pogorszenia się stanu technicznego oraz wariant „2”, czyli przebudowę odcinka wraz z podniesieniem nośności i dostosowaniem jego konstrukcji do współczesnych wymagań. Niepodejmowanie przedsięwzięcia spowodowałoby pogorszenie stanu technicznego drogi, przekładającego się na wzrost zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu, a także możliwość wypadków drogowych. Realizacja inwestycji zgodnie z wariantem przyjętym przez Inwestora, tj. wariantem „2”, przyczyni się do poprawy płynności ruchu, a co za tym idzie zmniejszenia emisji spalin do atmosfery oraz emisji hałasu. Ponadto zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu komunikacyjnego – droga powiatowa nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosić będzie 1,921 km.

Przedmiotowa droga jest drogą lokalną o kategorii ruchu KR1, o szerokości jezdni 5,0 m, dwustronnych poboczach o szerokości 0,75 m. Posiada piaskowo – żużlową nawierzchnię, znacznie zniszczoną, o nienormatywnych zniekształconych spadkach poprzecznych i zmiennej niwelacie podłużnej, bez chodników. Koleiny i wyboje na drodze powodują powstawanie zastoisk wód opadowych i roztopowych.

Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy drogi powiatowej 2001C, na działkach nr 321 w obrębie ewid. Łążyn, 11/1 w obrębie ewid. Zarośle Cienkie, 283/3 w obrębie ewid. Rzęczkowo, których władającym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi powiatowej nie ulega zmianie.

Planowana do przebudowy droga przebiega przede wszystkim przez obszary rolnicze z zabudową zagrodową oraz las, umożliwiając dojazd do posesji i gruntów rolnych.

Powierzchnia odcinka objętego przebudową drogi wynosi 12 486,5 m2, w tym 9 605 m2 jezdni oraz 2 881,5 m2 poboczy.

W ramach planowanych prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi z jezdnią o nawierzchni z emulsji asfaltowej. Jej szerokość pozostanie bez zmian. Ruch odbywać się będzie dwustronnie. Nawierzchnia jezdni, celem umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej, będzie wykonana z ok. 2% spadkiem w kierunku poboczy i rowów melioracyjnych. Pobocza gruntowe zostaną wyprofilowane, uzupełnione i zagęszczone, nadany zostanie im niewielki spadek w kierunku skraja drogowego i rowów przydrożnych. Rowy przydrożne zostaną przywrócone do stanu pierwotnego – odmulone i oczyszczone.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Zadanie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Mając na uwadze skalę zamierzenia, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie kumulowania się oddziaływań na środowisko. Według informacji uzyskanych na 2016 r. w sąsiedztwie realizowanej przebudowy drogi powiatowej nie są planowane żadne inwestycje. W związku z powyższym przedstawienie skumulowanego oddziaływania planowanego zamierzenia na poszczególne elementy środowiska, w szczególności kumulowania się innych oddziaływań przedsięwzięć na tym obszarze jest na tym etapie trudne do ustalenia.

Analizując ryzyko wystąpienia znacznego skumulowanego oddziaływania na etapie budowy stwierdzono, że w przypadku ewentualnej równoczesnej realizacji kilku inwestycji na omawianym obszarze, wzajemne interakcje mogą wystąpić. W razie nakładania się harmonogramów prac między budową drogi a innymi realizowanymi przedsięwzięciami, spodziewać się należy kumulacji oddziaływania w zakresie emisji gazów do powietrza i hałasu. Generowanie zanieczyszczeń do powietrza zwiększy się w wyniku pracy maszyn w jednakowym czasie. W takim przypadku należy tak ułożyć harmonogram prac, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Nie będą wykorzystywane zasoby naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga usunięcia drzew i krzewów, jak również nie powoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk. Drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie osłon oraz fizycznymi uszkodzeniami poprzez wygrodzenie terenu ich ochrony.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Wszystkie roboty drogowe podczas realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane mechanicznie, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji i posiadającego aktualne przeglądy techniczne. W związku z powyższym, czynnikami, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia są hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i ustąpią wraz z zakończeniem budowy. Aby zmniejszyć niekorzystne oddziaływania, Inwestor planuje prowadzić prace w porze dziennej, tj. 6.00 – 22.00.

Na etapie budowy mogą wystąpić spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy, poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku poboczy i rowów przydrożnych. Ponadto należy wskazać możliwość wypłukiwania zanieczyszczeń z materiałów używanych do budowy, co może spowodować zanieczyszczenie wód i gleby. Ze względu na niewielkie natężenie ruchu projekt nie zakłada podczyszczania wód opadowych i roztopowych.

Budowa nie przyczyni się do powstawania ścieków technologicznych, powstaną niewielkie ilości ścieków socjalno – bytowych podczas realizacji zadania. Potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy zostaną zabezpieczone z wykorzystaniem urządzeń przenośnych, opróżnianych przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Podczas prowadzonych robót będą powstawały odpady, które będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady będą gromadzone selektywnie i niezwłocznie usuwane z terenu budowy – przekazywane do odzysku, a następnie unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

Eksploatacja przebudowywanych dróg nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków technologicznych ani socjalno – bytowych. Źródłami zanieczyszczeń w fazie eksploatacji będą spływy powierzchniowe pochodzące z nawierzchni. Odwodnienie jezdni drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące pobocza gruntowe i rowy odwadniające. Stopień oddziaływania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe, w dużej mierze zależy od stanu i składu wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni drogi na istniejące pobocza. Ze względu na niewielki ruch pojazdów przemieszczających się powyższymi drogami, wody opadowe i roztopowe spływające powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na istniejące pobocza nie będą zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Nie istnieje więc zagrożenie skażenia gruntu jak również wód powierzchniowych i podziemnych.

Eksploatacja infrastruktury przedmiotowego przedsięwzięcia będzie powodować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, lecz emisja zanieczyszczeń nie wzrośnie w stosunku do obecnie obserwowanych. Źródłem zanieczyszczeń będzie ruch pojazdów mechanicznych napędzanych silnikami spalinowymi po istniejącej drodze. Drogi kołowe zalicza się do liniowych źródeł emisji zanieczyszczeń, generują one głównie zanieczyszczenia komunikacyjne złożone z substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne (benzopireny, benzen), tlenek węgla, dwutlenek węgla, ołów, pyły zawieszone.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie nowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, a docelowy stan nawierzchni po zrealizowaniu inwestycji wpłynie pozytywnie na przejezdność co powinno przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

Inwestycja nie wiąże się z realizowaniem przedsięwzięcia na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.

  1. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

Inwestycja nie będzie zlokalizowana na terenie obszarów wodno – błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód.

b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują uwarunkowania określone uchwałą Nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2575). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), zakazy i uwarunkowania obowiązujące na ww. obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują wyznaczone, mające znaczenie dla Wspólnoty i projektowane przekazane do Komisji Europejskiej obszary Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

c) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Zamierzenie  zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039 oraz PLGW200044, zaliczanymi do regionu Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85) stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291649, tj. Dopływ z Siemonia, która jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629, tj. Górny Kanał do Strugi Łysomickiej, która jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe – nie będzie stanowiła źródła potencjalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych.

d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

e) gęstość zaludnienia,

Na terenie gminy gęstość zaludnienia wynosi ok. 76 os. / km2 (wg danych GUS stan na dzień 31 XII 2015 r.)

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia występuje rzadka zabudowa zagrodowa, budynki jednorodzinne i gospodarcze. Dominuje obszar uprawniany rolniczo. Obszar leśny występuje łącznie na dł. ok. 1 km.

f) obszary przylegające do jezior

 Nie występują na przedmiotowym terenie.

g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Nie występują na przedmiotowym terenie.

  1. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  geograficzny oraz  ludność.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na elementy przyrodnicze

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w związku z  realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter i skalę, nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie istotnie negatywnie oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie obciąży istniejącej infrastruktury technicznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występować przekształcenia terenu wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wykonania inwestycji. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do minimum.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Ze względu na przyjętą technologię prowadzenia robót budowlanych nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. Oddziaływanie tras komunikacyjnych, w tym również planowanego odcinka drogi powiatowej, związane jest przede wszystkim z trzema aspektami:

  • zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wodami opadowymi,
  • zagrożeniem hałasem,
  • zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego.

Oddziaływania na środowisko wystąpią głównie w fazie realizacji inwestycji. Stopień oddziaływania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe, w dużej mierze zależy od stanu i składu wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni drogi na istniejące pobocza. W okresie przebudowy wystąpią okresowo oddziaływania akustyczne i wibracyjne związane z pracą ciężkich maszyn drogowych i pojazdów transportowych.

Przebudowa istniejącej drogi ma na celu poprawę jej stanu technicznego, ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakości drogi powiatowej.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo –wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane planuje się prowadzić w oparciu o sprzęt sprawny technicznie. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii wykonywane będą w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane w odpowiednim miejscu, z dala od cieków i zbiorników wodnych, a także miejsc o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Z uwagi na dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planowaną inwestycją, przyjęty zakres robót, jej lokalizację i przyjęte działania minimalizujące nie przewiduje się, aby planowane prace wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności.

Nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami osuwisk i zagrożenia podtopieniami.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych tut. organ uznał, że przyjęte rozwiązania zapewnią ochronę środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Mając powyższe  na uwadze należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji art. 72 ust. 1.

Niniejsza decyzja traci ważność po upływie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli inwestycja realizowana jest etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje

Rejestr zmian