Decyzja RL.6220.10.9.2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu (dz nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka)

Zławieś Wielka, dnia 13 maja 2016 r.
RL.6220.10.9.2016
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2015 r. / data wpływu: 5.10.2015 r./,  złożonego przez spółkę MRauto Sp. z o.o. (…) reprezentowaną przez (…) EkoPolska Sp. k., (…) i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka i jednocześnie:

I. Określam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Planowana inwestycja polega na rozbudowie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czarne Błoto o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Planowane przedsięwzięcie związane jest z rozwojem firmy i zostanie zlokalizowane w południowo – wschodniej części w/w działek.
Na teren zakładu będą transportowane samochody dostawcze, przeznaczone do prac modernizacyjnych. Będą one przed montażem odpowiedniego typu nadwozia zaparkowane na utwardzonym i przeznaczonym do tego celu terenie. Auta następnie są kierowane do hal (montażowych, produkcyjnych i spawalni), gdzie na istniejącym podwoziu jest montowane i budowane, zgodnie z zamówieniem, nowe, specjalistyczne nadwozie. Po pracach montażowych auta kierowane będą na parking i będą oczekiwać na odbiór przez zamawiającego.
Po realizacji prac inwestycyjnych w hali montażowej znajdować się będzie około 30 stanowisk montażowych, gdzie na pojazdach dostawczych, zabudowanych tylko kabiną kierowcy będą montowane specjalistyczne typy nadwozia, które będą produkowane w hali produkcyjnej. Dodatkowo w hali produkcyjnej będą prowadzone prace adaptacyjne nadwozi osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz prace adaptacyjne nadwozi specjalistycznych. Zaadaptowane nadwozia będą również kierowane do hali montażowej. W planowanym budynku socjalnym zlokalizowane będą szatnie, toalety oraz jadalnia. Budynek magazynowy będzie przeznaczony na składowanie części samochodowych.
W stanie obecnym na terenie inwestycji produkuje się i montuje ok. 50 zabudów nadwozi samochodów dostawczych oraz 100 Mg kątowników tekturowych miesięcznie. Rozbudowa zakładu zwiększy moce przerobowe instalacji i pozwoli na wyprodukowanie i zamontowanie  w skali miesiąca ok. 100 zabudów nadwozi aut dostawczych. Produkcja kątowników nie ulegnie zmianie w stosunku do aktualnej.
Wjazd i wyjazd na teren zakładu realizowany będzie istniejącym zjazdem, który nie będzie przebudowany.
Miejsce przeznaczone pod realizację inwestycji stanowią tereny będące zapleczem istniejącego zakładu produkcyjnego. Teren objęty inwestycją, tj. działki nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 i istniejące budynki użytkowane są do celów przemysłowo – usługowych polegających na produkcji i montażu nadwozi samochodów dostawczych oraz wyrobów z kartonu. Istniejące budynki nie będą modernizowane. Aktualnie w skład zakładu wchodzi dwukondygnacyjny budynek mieszkalno – biurowy, budynek warsztatowo – montażowy, budynek produkcyjny, hala montażowa, budynek kotłowni i pomieszczenie gospodarcze.
Tereny przyległe do działek objętych zamierzeniem od strony północnej i  północno – wschodniej stanowią lasy, natomiast od strony południowo – wschodniej gospodarstwo rolne z zabudową siedliskową. Najbliżej terenu zamierzenia zlokalizowane są działki 508/1 z zabudową mieszkaniową (około 150 m od miejsca realizacji zamierzenia do granicy działki) oraz 166/13 z zabudową zagrodową (około 120 m od miejsca realizacji zamierzenia do granicy działki).
Teren inwestycji ani tereny przyległe nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działki nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w miejscowości Czarne Błoto leżą na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują przepisy określone w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2575).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 r. poz. 627 ze zm) na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl art. 24 ust. 3 powyższej ustawy zakaz,  o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody i krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej naturalnej części wód określono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia  celów środowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Zastosowano derogację, gdyż zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki – ochrona przed podtopieniem.  Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie przyczyni się do zmiany obecnego stanu ekologicznego JCWP. Inwestycja znajduje się w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW240040, której stan został określony jako dobry.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
a)      Zabezpieczenie przed hałasem
Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych 600 – 2200.
Po zakończeniu rozbudowy zakładu i uruchomieniu wszystkich urządzeń należy przeprowadzić kontrolne pomiary wielkości emisji hałasu w stosunku do terenów z zabudową mieszkalną. W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu Inwestor winien wprowadzić rozwiązania technologiczne ograniczające ponadnormatywny poziom dźwięku.
Wokół terenu inwestycji, od strony sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, należy utworzyć pas zieleni izolacyjnej średnio i wysokopiennej, zimozielonej.
b)      Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego
Podczas realizacji inwestycji używać należy wyłącznie sprawnego sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji i posiadającego aktualne przeglądy techniczne. Należy koniecznie monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. Nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują ubytki płynów. Czynności związane z uzupełnieniami paliwa oraz usuwaniem drobnych awarii należy przeprowadzić poza wykopami, jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych – zabezpieczonych oraz na uszczelnionym podłożu. Wyeliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych rozlewów oleju.
Nowoprojektowane obiekty ogrzewać za pomocą istniejącej kotłowni na ekogroszek o mocy 100 kW.
Gazy odlotowe powstałe ze stanowisk spawania i pracy szlifierek w planowanych obiektach, po uprzednim oczyszczeniu należy skierować z powrotem do hali.
W produkcji i montażu nadwozia, nie wykonywać prac związanych z malowaniem, odtłuszczaniem itp., tj. procesów w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne.
c)      Zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego
Realizacja inwestycji spowoduje niewielki wpływ na środowisko gruntowo-wodne wynikający jedynie z konieczności prowadzenia wykopów pod budowę. Prace niwelacyjne należy ograniczyć do niezbędnego minimum, związane m. in. z posadowieniem obiektów budowlanych i dróg dojazdowych.
W celu zabezpieczenia środowiska  gruntowo – wodnego we wszystkich projektowanych halach należy zastosować szczelne betonowe posadzki.
Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać należy do szczelnego, bezodpływowego zbiornika.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zadaszonych obiektów oraz powierzchni utwardzonych kierować na tereny działek objętych wnioskiem.
Podczas wykonywania prac budowlanych należy zachować ostrożność tak, aby wykluczyć zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych np. z powodu wycieku paliwa i olejów ze stosowanych maszyn i urządzeń.
d)     Ochrona przed odpadami
Wytwórca odpadów powstających w czasie robót jest zobowiązany postępować z nimi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, ustawą o odpadach. Należy stworzyć warunki do selektywnego składowania odpadów w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywać je w pierwszej kolejności do odzysku, a jeśli będzie to niemożliwe – do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Odpady wytworzone na etapie eksploatacji instalacji należy magazynować selektywnie i doraźnie w małych objętościowo pojemnikach na terenie odpowiednich hal. Po zapełnieniu zbiorników/zakończeniu zmiany roboczej odpady przenosić do kontenerów zbiorczych zlokalizowanych na terenie zakładu.
Odpady wytworzone podczas eksploatacji zakładu magazynować w wyznaczonym pomieszczeniu, w oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na szczelnej betonowej posadzce.
Zużyte filtry należy magazynować selektywnie w oznaczonym pojemniku, w miejscu wyznaczonym do przechowywania odpadów, zabezpieczonym przez dostępem osób trzecich i oddawać do recyclingu odpowiednio wykwalifikowanym podmiotom.
e)      Ochrona środowiska przyrodniczego
Prace związane z przygotowaniem terenu pod planowaną inwestycję rozpocząć poza terenem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku konieczności rozpoczęcia prac w okresie lęgowym, wyłącznie po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji.
W przypadku gdy planowana inwestycja będzie wiązała się  z naruszeniem zakazów określonych w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze zm.) w stosunku do gatunków objętych ochroną, należy uzyskać stosowne zezwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Podczas prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć drzewa, które nie będą poddawane wycince. Drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac, zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez osłonięcie pni.
Na terenie nieruchomości nie występują żadne cenne gatunki fauny i flory, prowadzenie prac budowlanych nie będzie ingerować w przyrodę. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących zagrożeń dla flory i fauny. W szczególności na obszarze nie znajdują się rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki ptaków.
Transport, należy zorganizować w sposób nieuciążliwy dla zabudowy mieszkalnej, a nawierzchnie dróg winny być dostosowane do ruchu pojazdów ciężarowych.
f)       Ochrona zabytków
Faza realizacji inwestycji nie będzie oddziaływała na dobra materialne oraz kulturowe.
Teren inwestycji oraz jego sąsiedztwo nie znajduje się w obszarze objętym nadzorem konserwatora zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, jak również wykazane w ewidencji zabytków. Na przedmiotowej działce nie znajdują się także stanowiska archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało zatem wpływu na zasoby środowiska kulturowego i utratę ich wartości. Jednak w razie odkrycia w trakcie prowadzonych prac budowlanych przedmiotów o cechach zabytku lub wykopaliska archeologicznego Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich służb i postępowania zgodnie z zasadami prowadzenia prac ratunkowych zawartych w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 871).
g)      Ochrona zdrowia ludzi
Podczas budowy inwestycji należy prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP, przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, w szczególności zabezpieczenia wymagają wykopy, sprzęt techniczny oraz miejsca składowania materiałów budowlanych.

W projektowaniu, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy uwzględnić zalecenia zawarte w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czarne Błoto o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto” opracowanym przez: EkoPolska Sp. k., Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, styczeń 2016 r.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).

3. W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
a)    wszystkie budynki technologiczne wyposażyć w szczelne, betonowe podłoże;
b)   procesy spawania, szlifowania oraz inne związane z mechaniczną obróbką, realizować w zamkniętych pomieszczeniach, których przegrody budowlane zewnętrzne charakteryzować się będą izolacyjnością na poziomie 25 dB (A), a dach – min. 20dB (A).

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
Inwestycja nie wiąże się z realizowaniem przedsięwzięcia na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości  znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym ryzyku lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne, w dużej odległości od granic państwa oraz zakres jej oddziaływania nie stwierdza się konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

II. Nie stwierdzam konieczności:
1.   Wykonania kompensacji przyrodniczej
2. Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

III. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z  2016 r. poz. 353) oraz przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdza się, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagał utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
IV. Nie nakładam obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
2. Obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

V. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego, pół elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30.09.2015 r. /data wpływu: 05.10.2015 r./, MRauto Sp. z o.o. – (…), wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czarne Błoto o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj.  „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”, w związku z § 3 ust. 1            pkt 17, tj.: „instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik”.
Po złożeniu wniosku przez Inwestora tutejszy organ Gminy pismem znak: RL.6620.10.2015 z dnia 21.10.2015 r. wezwał Inwestora do dokonania uzupełnień złożonego wniosku. W dniu 29.10.2015 r. do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie. W związku z tym, po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ Gminy pismem znak: RL.6220.10.1.2015 z dnia 4.11.2015 r. wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu. Informacja została również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz sołectwa Czarne Błoto, a także  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl. Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem zawiadomienie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) pismem znak: RL.6220.10.2.2015 z dnia 4.11.2015 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią N.NZ.40.2.6.6.2015 z dnia 23.11.2015 r. /data wpływu: 27.11.2015 r./. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak:
WOO.4240.722.2015.JO z dnia 25 listopada 2015 r. /data wpływu: 27.11.2015 r./. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353), na podstawie zebranych opinii Wójt Gminy  postanowieniem z dnia 7.12.2015 r. znak: BD.6220.10.3.2015 nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Postanowieniem z dnia 11.01.2015 r., znak: RL.6220.10.4.2015 postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji zostało zawieszone do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
Wnioskiem z dnia 1.02.2016 r. Pan (…) EkoPolska Sp. k., reprezentujący spółkę MRauto Sp. z o.o. (…) wystąpił o podjęcie zawieszonego postępowania i przedłożony został raport oddziaływania na środowisko. Postanowieniem znak: RL.6220.10.5.2015 z dnia 8.02.2016 r. Wójt Gminy Zławieś Wielka wznowił zawieszone postępowanie, w związku z otrzymanym Raportem oddziaływania na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 8.02.2016 r. Wójt Gminy podał do publicznej wiadomości informację o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czarne Błoto o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Następnie pismem znak: RL.6220.10.7.2015, na podstawie art. 77. ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Państwowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie warunków realizacji inwestycji.
Na podstawie art. 33,  w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Zławieś Wielka podał do publicznej wiadomości – w formie obwieszczenia znak: RL.6220.10.8.2015 informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji i możliwości składania uwag i wniosków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. W wyznaczonym terminie na składanie uwag i wniosków do tut. organu nie wpłynęły żaden wniosek i uwaga.
Opinią N.NZ.40.3.6.1.2016 z dnia 12.04.2016 r. /data wpływu: 18.04.2016 r./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zawarł trzy warunki do decyzji odnoszące się do konieczności przeprowadzenia pomiarów kontrolnych wielkości emisji hałasu, utworzenia pasa zieleni izolacyjnej oraz sposobu zorganizowania transportu. Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak WOO.4242.36.2016.JO.2 / data wpływu: 18.04.2016 r./, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki do decyzji. Warunki uzgodnień zostały zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.
Planowana inwestycja polega na rozbudowie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czarne Błoto o halę produkcyjno – montażową o pow. 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Planowane przedsięwzięcie związane jest z rozwojem firmy i zostanie zlokalizowane w południowo – wschodniej części wnioskowanych działek.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że inwestycja nie znajduje się w zasięgu obszarów wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, terenów górskich lub leśnych, stref ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, obszarów przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie  Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują przepisy określone w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz 2575).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej obowiązuje m.in. zakaz realizacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl art. 24 ust. 3 powyższej ustawy zakaz,  o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody i krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
W związku z powyższym po przeanalizowaniu zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2015 r. poz. 1936), rodzaju
i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz z uwzględnieniem stanu wód zdefiniowanego w Dyrektywie 2000/60/EW Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, które winny koncentrować się na osiągnięciu lub utrzymaniu ich dobrego stanu jak
i dobrego stanu ekosystemów wodnych od wód zależnych, organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko nie wykazała znacząco negatywnego wpływu inwestycji na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wpływać negatywnie na cele ochrony wartości przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej naturalnej części wód określono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Zastosowano derogację, gdyż zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki  – ochrona przed podtopieniem. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód w obszarze dorzecza Wisły. Zamierzenie inwestycyjne znajduje się  w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) stan ilościowy JCWPd oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji.
Przewidywane oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji wiąże się z wykonywaniem prac budowlanych i prac ziemnych. Na tym etapie wystąpią przejściowe oddziaływania związane głównie z emisją do powietrza substancji oraz hałasu związanego z pracą urządzeń budowlanych. W czasie eksploatacji przedsięwzięcia niekorzystne oddziaływanie na środowisko stanowić będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z systemu ogrzewania – kocioł na ekogroszek o mocy 100 kW. Zanieczyszczenia powstałe w procesie spawania oraz obróbki mechanicznej (szlifierka) poprzez system odpylaczy będą zawracane z powrotem do hal.
Inwestycja nie będzie wiązała się z przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu oraz nie będzie ingerowała w wody powierzchniowe i podziemne. Woda będzie pobierana na cele porządkowe oraz socjalno – bytowe z istniejącej gminnej sieci wodociągowej. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego we wszystkich projektowanych halach zastosowane zostaną szczelne, betonowe posadzki. Zakład nie będzie generować ścieków technologicznych a więc nie spowoduje zagrożenia dla wód poprzez odprowadzanie zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.
Na terenie nieruchomości objętej inwestycją oraz w jej sąsiedztwie nie występują obiekty podlegające przepisom o ochronie zabytków. Na obszarze opracowania i w jego sąsiedztwie nie znajdują się żadne obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty o wartości kulturowej podlegające ochronie konserwatorskiej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało zatem wpływu na zasoby środowiska kulturowego i utratę ich wartości.
Inwestycja nie zmieni walorów krajobrazowych. Teren inwestycji jest od dawna ogrodzony  i zabezpieczony przez dostępem osób trzecich oraz dużych zwierząt. Zasięg oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek  przeznaczonych do zainwestowania. Przedsięwzięcie nie będzie ingerowało w środowisko przyrodnicze poza granicami działek objętych inwestycją, w tym również kompleksy leśne położone w sąsiedztwie inwestycji.
Inwestor przeanalizował inne warianty, w tym racjonalny wariant alternatywny polegający na wprowadzeniu 24-godzinnego systemu pracy w istniejących budynkach zakładu. Uznał jednak, że wprowadzenie ciągłego, 3-zmianowego systemu pracy w istniejących zabudowaniach spowodowałoby dużą koncentrację pracowników i samochodów w halach, co może stwarzać niebezpieczeństwo w wykonywanych zadaniach. Wobec powyższego uznano, że najkorzystniejszym dla środowiska wariantem będzie rozbudowa istniejącego zakładu.
Przedsięwzięcie nie jest związane z wystąpieniem awarii przemysłowej określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2016 r. poz. 353). Na podstawie z art. 135 ust. 1 w/w ustawy  w związku z art. 82 ust. 1 pkt 3 organ nie stwierdził konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Ze względu na lokalizację nieruchomości w dużej odległości od granic kraju nie ma możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Zławieś Wielka prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:
1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętego zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji;
2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływania z innymi inwestycjami znajdującymi się na przedmiotowym terenie;
3) nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Stosownie do zapisów art.81 ust. 1 ustawy ooś, organ po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego uznał, że wariant realizacji przedsięwzięcia zaproponowany przez Inwestora jest właściwy. Stosownie do  art. 82 ust.1 pkt. 1 ustawy ooś, organ zawarł  w niniejszej decyzji wszystkie elementy wymienione w tym artykule. Odnośnie art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. a i b organ nie stwierdził potrzeby wykonania przez inwestora kompensacji przyrodniczej, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyższego należało orzec jak  w sentencji.

Pouczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Niniejsza decyzja traci ważność po upływie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.
Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli inwestycja realizowana jest etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Zławieś Wielka, dnia 13 maja 2016 r.

RL.6220.10.9.1.2015

Załącznik do decyzji RL.6220.10.9.2015

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2016r.,  poz. 1235, ze zm.)

Planowana inwestycja polega na rozbudowie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Czarne Błoto o halę produkcyjno – montażową o pow. do 1800 m2, halę magazynową ze spawalnią o pow. do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Planowane przedsięwzięcie związane jest z rozwojem firmy i zostanie zlokalizowane w południowo – wschodniej części w/w działek.
Miejsce przeznaczone pod realizację inwestycji stanowią tereny będące zapleczem istniejącego zakładu produkcyjnego. Teren objęty inwestycją użytkowany jest do celów przemysłowo – usługowych polegających na produkcji i montażu nadwozi samochodów dostawczych oraz wyrobów z kartonu. Aktualnie w skład zakładu wchodzi budynek mieszkalno – biurowy, budynek warsztatowo – montażowy, budynek produkcyjny, hala montażowa, budynek kotłowni i pomieszczenie gospodarcze. Istniejące budynki nie będą modernizowane.
W ramach realizacji inwestycji wykonane będą prace polegające na budowie nowych obiektów – hali montażowej, budynku socjalnego, części montażowej i części magazynowej oraz spawalni. Wykonane również zostaną prace ziemne, które będą sprowadzały się do utwardzenia powierzchni terenu w celu stworzenia miejsc parkingowych, dróg dojazdowych do nowych budynków oraz placów manewrowych.
Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z utworzeniem dwóch stanowisk spawalniczych w hali magazynowej, które będę wyposażone w mechaniczne wentylatory wentylacji wymuszonej. Urządzenia te będą posiadały ramie odciągowe i system filtrów. Powietrze ze środowiska pracy szlifierki i spawalni będzie kierowane na systemy oczyszczenia, a następnie rozpraszane po hali spawalniczej. Dodatkowo na terenie spawalni zostanie zlokalizowany stół kompaktowy wyposażony w filtr i wentylatory mechaniczne.
Po realizacji prac inwestycyjnych w hali montażowej znajdować się będzie około 30 stanowisk montażowych, gdzie na pojazdach dostawczych będą montowane specjalistyczne typy nadwozia, które będą produkowane w hali produkcyjnej. Dodatkowo w hali produkcyjnej będą prowadzone prace adaptacyjne nadwozi osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz prace adaptacyjne nadwozi specjalistycznych. Zaadaptowane nadwozia będą również kierowane do hali montażowej. W planowanym budynku socjalnym zlokalizowane będą szatnie, toalety oraz jadalnia. Budynek magazynowy będzie przeznaczony na składowanie części samochodowych.
Przewidywane oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia wiąże się z wykonywaniem prac budowlanych i prac ziemnych. Na tym etapie wystąpią oddziaływania przejściowe związane z emisją substancji do powietrza oraz emisją hałasu związaną z pracą urządzeń budowlanych. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji instalacji będą magazynowane selektywnie i doraźnie w małych objętościowo pojemnikach na terenie hal, a następnie przenoszone do kontenerów zbiorczych zlokalizowanych na terenie zakładu, które zostaną zlokalizowane w okolicy istniejącej hali montażowej, w wiacie, zlokalizowanej na północy – wschód od hali.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie będzie miała wpływu na klimat i będzie wykazywała lokalny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w związku ze spalaniem ekogroszku. Rozbudowa zakładu daje duże możliwości zatrudnienia dodatkowych członków załogi pracowników i wprowadza uporządkowanie terenu wokół budynków.
Do działań, które mają na celu zapobieganie negatywnym oddziaływaniom, należą:
–        stosowanie materiałów i urządzeń spełniających prawne normy,
–        prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ich selektywnego gromadzenia, przekazywania ich do odzysku lub unieszkodliwiania,
–        zminimalizowanie trasy przejazdów samochodów i jałowej pracy silników pojazdów podczas ich rozładunku, załadunku czy postoju,
–        przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Działki objęte inwestycją w miejscowości Czarne Błoto leżą na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, obszar został ustanowiony Uchwałą nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2575). Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu, nie wpłynie negatywnie na ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów na tym obszarze.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów podlegających ochronie. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba podejmowania działań mających na celu przyrodniczą kompensację tych oddziaływań. Na terenie inwestycji nie występują cenne przyrodniczo gatunki flory i fauny, w tym siedliska chronione.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w strefie jego oddziaływania brak jest obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych. Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Informacje

Rejestr zmian