DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  • Wydział Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia do 2 miesięcy. Do terminu, o którym mowa wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  • Osoba kontaktowa Dorota Szymańska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7
   Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
   pokój nr 3
   Przyjmowanie wniosków: Sekretariat - I piętro, pokój nr 20
  • Telefon kontaktowy 56 674 13 40
  • Miejsce odbioru osobiście: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 lub przesłane za pośrednictwem poczty
  • Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   2. Załączniki:
   - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
   - karta informacyjna przedsięwzięcia (w 3 egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy.
   - poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
   - mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej;
   - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (zamiast kopii mapy ewidencyjnej)
   – wyłącznie w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ww. ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli;
   - wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków;
   - wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów (o ile prace takie są przewidziane do realizacji)
   – w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;- pełnomocnictwo ;
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Opłaty 205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zławieś Wielka - Bank Spółdzielczy  nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 z dopiskiem: "Opłata za wydanie decyzji o środowiskowych .................. ”
  • Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Towarowa 13/15. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień, co może skutkować wydłużeniem czasu postępowania administracyjnego.                 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), przy czym złożenie tego wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

   Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa wyżej, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

  • Podstawa prawna

   1. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

   3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian