Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2017 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rozgartach oznaczonych nr działek 123/8 o pow. 0,12 ha, 123/25 o pow. 0,0870 ha, 123/26 o pow. 0,0527 ha Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia wiosennego przeglądu stanu ochrony p.poż. na terenie gminy Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 16.05.2017 Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu oznaczonej nr działki 197/24 o pow. 0,2295 ha Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżet Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 128/5 położonej w miejscowości Stary Toruń do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach Osi priorytetowej 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły