Odpady Komunalne

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.02.2021 Uchwała nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Uchwała nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Uchwała nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Szczegóły
Akty prawne 24.02.2021 Uchwała nr XXVII/203/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Uchwała nr XIV/122/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała nr XIV/121/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi Szczegóły
Akty prawne 09.11.2017 Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 09.11.2017 Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów Szczegóły