Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2017 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Pędzewie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 3/8 Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenie BD.6733.10.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – powiązanie odcinków SN relacji Toruń Przysiek – Czarne Błoto i GZP Toruń Przysiek – Siemoń Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenia BD.6733.35.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej – Łążyn, działka nr 13 Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Obwieszczenie RL.6220.6.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa przedszkola, działka nr 207/36 Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.8.2017 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Obwieszczenie RL.6220.5.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa 42 budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej na działkach nr 381 i 383 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Obwieszczenie BD.6733.2.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa zbiornika p.poż. oraz dojazdu do zbiornika o. poż., dz. nr 3211/14, Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Obwieszczenie BD.6733.1.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, dz. nr 74, Rozgarty Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Obwieszczenie BD.6733.9.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa oświetlenia wjazdu na parking przy świetlicy na terenie miejscowości Zaroślu Cienkim. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Obwieszczenie BD. 6733.8.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowia oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 80 na terenie miejscowości Górsk Szczegóły