Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2016 DECYZJA Nr BD.6730.11.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zawiadomienie o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie oraz przebudowie sieci energetycznej, usunięciu kolizji projektowanych sieci z pozostałymi sieciami uzbrojenia terenu oraz odtworzeniu nawierzchni dróg przewidzianych do realizacji na działkach Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Decyzja nr BD.6733.14.2016 O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Zawiadomienie RL.6220.18.1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośle Cienkie w km 1+515 do 3+436 na dł. 1,921 km” Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach 279/43, 278, 279/15 w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 km”, przewidzianego do realizacji na działkach Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Obwieszczenie RL.6220.6.6.2016 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły w km 759+550 ÷ 759+850 przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 303 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 347/9 i 348/33 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej 546/ budowa chodnika na działkach 146/5, 146/4, 80, 40/7, 40/8, 40/2, 40/30, 40/29, 40/28, 40/27, 40/26, 40/25, 39, 40/9, 37, 26, 14, 223 w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wod- kan na działkach nr 253/6, 191 w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 203/23, 208/2 w miejscowości Czarne Błoto oraz na działce nr 291/2 w miejscowości Gutowo, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w ulicy Wierzbowej na działkach nr 348/9, 346, 402 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 348/9, 339/2, 346 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z pompownią w ramach zadania inwestycyjnego zasilanie w wodę oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych z tereny gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Postanowienie BD.6733.12.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie oraz przebudowie sieci energetycznej, usunięciu kolizji projektowanych sieci z pozostałymi sieciami uzbrojenia terenu oraz odtworzeniu nawierzchni dróg Szczegóły