Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka

Zławieś Wielka: Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka – Etap II OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug[at]zlawies[dot]pl, faks 678-09-66.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zlawies.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.bip.zlawies.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka – Etap II
Numer referencyjny Zp34.271.48.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.1. Projekt i realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Przedmiotem inwestycji będzie projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej. Szacunkowa ilość budynków istniejących i będących w realizacji przeznaczonych do połączenia z kanalizacją wynosi 4. W ramach przedmiotowej inwestycji projektant zaprojektuje:  Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń gm. Zławieś Wielka  Sieć wodociągowa w m. Górsk gm. Zławieś Wielka 1.1.2. Zamówienie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Teren objęty projektem posiada:  Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wymagane :  Uzyskanie warunków technicznych na włączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej  Sporządzenie projektów budowlanych sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zgodnie z : a) Ustawą Prawo Budowlane – Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami b) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. u. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami, c) Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów d) Wykonanie badań geotechnicznych dla kanalizacji i wodociągu e) Przedstawienie Zamawiającemu wstępnego projektu do uzgodnienia lokalizacyjnego f) Uzyskanie uzgodnienia ZUD w Starostwie Powiatowym w Toruniu g) Opracowanie informacji BIOZ h) Uzyskanie pozwolenia na budowę 1.1.3. Zamówienie projektu wykonawczego dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie: a) Opracowanie szczegółowych rysunków b) Opracowanie szczegółowych opisów i specyfikacji materiałowych podlegających zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 1.1.4. Forma opracowań projektowych a) Dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację. b) Forma cyfrowa projektów powinna być przekazana na nośniku CD z rozszerzeniami j.n.:  rysunki i schematy w formacie pdf,  opisy , zestawienia i specyfikacje w formacie docx, xls lub PDF 1.2. Opis wymagań ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do przedmiotu zamówienia . Wymagania w stosunku do Wykonawcy :  Wykonanie projektów wg wymogów w p. 1.1.2-1.1.4.  Wybudowanie wodociągu i kanalizacji wg projektu i przy nadzorze Inwestycyjnym  Przedstawienie dokumentacji powykonawczej  Przedłożenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego niezbędnych dokumentów wynikających z „Pozwolenia na budowę”  Wykonanie rozruchu obiektu i niezbędnych instrukcji obsługi wraz z przeszkoleniem obsługi  dokumentacji zgłoszeniowej i przekazanie Zamawiającemu 2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Charakterystyczne parametry wielkości obiektu  Projektowany wodociąg w m. Górsk (dz. nr 158) o średnicy dn. 110mm i długości L=950,0m  Projektowany wodociąg w m. Stary Toruń (dz. nr 191, 253/6) o średnicy dn. 160mm i długości L=70,50m  Projektowana kanalizacja sanitarna w m. Stary Toruń (dz. nr 191, 253/6) o średnicy dn. 200mm i długości L=69,0m
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
45230000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie Sp. zo.o. , , Rzęczkowo 48a, 87-134, Zławieś Wielka, kraj/woj.kujawsko – pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian